Ly và nắp

Tô vuông và hộp

Tô trắng

Nĩa gấp

Muỗng

Ly nhựa

Nắp tròn